Leveringsvoorwaarden Handelsonderneming Albert Oomen

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

Tenzij uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen anders voortvloeit, worden de volgende termen in deze leveringsvoorwaarden, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Oomen: Handelsonderneming Albert Oomen, de gebruiker van deze leveringsvoorwaarden, gevestigd te Noordwolde, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 62157809.

 2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Oomen een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in lid 2, natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 4. Overeenkomst: iedere tussen de wederpartij en Oomen tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Oomen zich heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten.

 5. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen Oomen en de consument is gesloten in de webwinkel.

 6. Webwinkel/website: www.albertoomen.nl

 7. Producten: alle in het kader van een overeenkomst aan de wederpartij te verkopen en te leveren zaken, zoals aanhangwagens, gazonmaaiers, gereedschappen, land- en tuinbouwmachines, onderdelen, tractoren en tuinartikelen.

 8. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden mogelijkheid om een overeenkomst op afstand te ontbinden tot 14 dagen na ontvangst van de producten.

 9. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Oomen en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. Van het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, dan wel hetgeen uitdrukkelijk in of bij het aanbod van Oomen dat door de wederpartij is aanvaard, afwijkt van het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen c.q. hetgeen uitdrukkelijk in het door de wederpartij aanvaarde aanbod van Oomen is vermeld.

 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Oomen is vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld.

 2. Aan een aanbod van Oomen dat een kennelijk fout of vergissing bevat, kan de wederpartij geen rechten ontlenen. De wederpartij kan tevens geen rechten ontlenen aan een aanbod van Oomen dat gebaseerd is op door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.

 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Oomen niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Oomen, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Oomen anders aangeeft. Een bestelling geplaatst middels de webwinkel, wordt zo spoedig mogelijk per e-mail door Oomen aan de wederpartij bevestigd.

 5. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst op afstand tot 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 2. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Oomen aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Oomen. Zo spoedig mogelijk nadat Oomen in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Oomen de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.

 3. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de producten en de verpakking. De consument mag de producten slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

 4. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Oomen retourneren.

 5. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 3. Oomen is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.

 6. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 2 door Oomen is bevestigd.

 7. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening, tenzij anders is vermeld.

 8. Oomen zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door Oomen zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking.

ARTIKEL 5. | UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

De consument heeft geen recht van ontbinding bij:

 1. de levering van producten die na de levering onherroepelijk vermengd zijn met ander zaken;

 2. een koop betreffende de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 3. een overeenkomst op afstand waarvoor het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN

 1. Indien Oomen voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Oomen deze gegevens heeft ontvangen.

 2. Oomen spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. De wederpartij maakt niet eerder aanspraak op de hem krachtens de wet toekomende rechten dan nadat hij Oomen schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarin een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Oomen de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 7. | LEVERING

 1. Afhankelijk van wat is overeengekomen, vindt de levering van bestelde producten plaats door afhalen daarvan op locatie van Oomen, dan wel bezorging op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. In geval van ontbreken van het afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.

 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de wijze van verpakking en eventuele verzending van de producten door Oomen bepaald.

 3. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door de wederpartij of een door hem aangewezen derde in ontvangst zijn genomen.

 4. De wederpartij is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem worden afgeleverd. Indien de wederpartij de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij nadat Oomen hem daarvoor heeft gewaarschuwd. De wederpartij is in dat geval, naast de koopprijs, een redelijke prijs voor opslag van de producten verschuldigd.

 5. Het is Oomen toegestaan orders in gedeelten te leveren. Indien orders in gedeelten worden geleverd, is Oomen gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding als bedoeld in artikel 4 pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.

ARTIKEL 8. | ONDERZOEK EN RECLAMES

 1. De wederpartij is gehouden bij de levering van producten direct te controleren of de aard en hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoorden.

 2. Indien het geleverde naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient hij daarvan onverwijld mededeling te doen aan Oomen.

 3. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor Oomen uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.

 4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling en verdere nakoming van de overeenkomst bestaan.

 5. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 4, slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Oomen worden geretourneerd. Retournering van de producten geschiedt voor rekening van de wederpartij. De wederpartij maakt uitsluitend aanspraak op restitutie van de retourkosten indien zijn reclame ter zake gegrond wordt bevonden.

 6. Het bepaalde in dit artikel laat het bepaalde in artikel 13.10 onverlet.

ARTIKEL 9. | GARANTIE

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de garantie op de producten beperkt tot de eventueel door de fabrikant van de producten meegeleverde fabrieksgarantie, welke aan de wederpartij wordt overgedragen.

 2. Een door Oomen, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Oomen kunnen doen gelden.

 3. Onverminderd het bepaalde in eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt elke garantie indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Oomen of diens toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik, reparaties van, of andersoortige bewerkingen aan de producten die niet door Oomen zijn uitgevoerd, alsmede gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Oomen.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Oomen is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Oomen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen.

 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Oomen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de overeengekomen betalingen heeft gesteld.

 3. Voorts is Oomen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van Oomen kan worden gevergd.

 4. Voor zover dit aan de wederpartij kan worden toegerekend, komen alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade voor rekening van de wederpartij.

 5. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Oomen op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

 6. Indien Oomen de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

 1. Oomen is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien en voor zover hij als gevolg van overmacht gehinderd wordt (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst, zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding. Oomen doet van de overmachtsituatie zo spoedig mogelijk mededeling aan de wederpartij.

 2. Indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, dan wel nakoming door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst, voor dat gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft, te ontbinden, zonder dat de andere partij aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding.

 3. Voor reeds geleverde prestaties en mogelijkerwijs nog te leveren prestaties, is de wederpartij, ook in geval van overmacht, de overeengekomen prijs verschuldigd naar evenredigheid, als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

ARTIKEL 12. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen de bezorgkosten voor rekening van de wederpartij.

 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de door Oomen vermelde prijzen exclusief btw. Prijzen in de webwinkel zijn (mede) inclusief btw vermeld.

 3. Oomen is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst openbaren aan de wederpartij door te berekenen. In afwijking van de vorige zin, is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de doorberekening plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en Oomen alsnog uitdrukkelijk weigert de overeenkomst volgens de oorspronkelijke condities na te willen komen.

 4. Oomen is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan, met dien verstande dat Oomen een consument nimmer zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, dient de volledige betaling uiterlijk bij aflevering te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 5. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Oomen voorgeschreven wijze. Betalingen middels overboeking dienen te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op de door Oomen voorgeschreven wijze, tenzij de factuur een andere betalingstermijn vermeld, in welk geval die betalingstermijn toepassing vindt.

 6. Oomen is niet eerder gehouden uitvoering te geven aan overeenkomsten voor zolang de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit het bepaalde in lid 4 van dit artikel.

 7. Oomen is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.

 8. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

 9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van het vorige lid, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.

 10. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Oomen, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 8 en 9, is Oomen na levering van de producten niet langer aansprakelijk voor gebreken van de producten.

 2. Oomen draagt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist of onoordeelkundig gebruik van de door Oomen geleverde producten.

 3. Voor schade ontstaan doordat Oomen is uitgegaan van door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, draagt Oomen geen enkele aansprakelijkheid. Een dergelijke omstandigheid kan nimmer als tekortkoming van Oomen worden aangemerkt.

 4. Oomen is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant van de producten de wettelijke productenaansprakelijkheid draagt.

 5. De wederpartij draagt voorts de schade die veroorzaakt is door een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, dan wel schade dat het gevolg is van een andere omstandigheid die niet aan Oomen kan worden toegerekend.

 6. Oomen is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze leveringsvoorwaarden toch aansprakelijkheid van Oomen bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Oomen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Oomen toegerekend kunnen worden;

 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.

 1. Mocht Oomen aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Oomen te allen tijde het recht de schade van de wederpartij te herstellen. De wederpartij dient Oomen hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Oomen vervalt.

 2. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van Oomen mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste drie maal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Oomen betrekking heeft.

 3. Nimmer zal de aansprakelijkheid van Oomen meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Oomen wordt uitgekeerd.

 4. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Oomen bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een geleverd product vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Oomen is gereclameerd.

 5. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Oomen, zal de wederpartij Oomen vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Oomen.

 6. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 14. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Oomen geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al zijn verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

 2. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, voor zover dit in het kader van zijn normale bedrijfsvoering redelijkerwijs niet als ontoelaatbaar moet worden aangemerkt.

 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Oomen hiervan onverwijld in kennis te stellen.

 4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Oomen of de door Oomen aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Oomen is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 15. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in het overige van deze leveringsvoorwaarden, binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Oomen.

 2. Bij Oomen ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op iedere overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Oomen aangewezen om van geschillen kennis te nemen.

 4. De Nederlandse versie van de onderhavige leveringsvoorwaarden is bepalend voor de uitleg daarvan.